آموزش شستشوهای مختلف مو و مشاوره به مشتری

زمان جلسه: ۶۰ دقیقه. نوع فایل: تصویری، فرمت  MP4. آموزش این جلسه شامل دو موضوع مهم در بخش تراپی مو است. بخش اول آموزش این جلسه مربوط به انواع شستشوی مو در پروسه‌ی تراپی مو است. شستشوی مو شاید جز مراحل ساده‌ی کار تراپی مو باشد ولی همین مرحله هم شامل نکات بسیار مهمی‌ست که رعایت کردن آنها در تحقق هدف تراپی مو که ایجاد و حفظ سلامت مو است، بسیار موثر است. می‌دانیم که راه‌های تراپی و درمان مو، انواع مختلفی دارد. مرحله‌ی شستشو هم بر اساس هر تراپی متفاوت است و همچنین هر تراپی شامل چند مرحله شستشوست که هر کدام از این مراحل باهم متفاوت است. پس هم بر اساس تراپی‌های مختلف مرحله‌ی شستشو، متفاوت می‌شود و هم بر اساس مرحله‌ی انجام تراپی، باز هم مرحله‌ی شستشو متفاوت می‌شود. در این جلسه کامل راجع انواع شستشو و نحوه‌ی انجام آن...

Continue reading