حتی برای اندک زمانی کوتاه 🤍

تنم گرم می‌شود، از زمین، از دنیا جدا می‌شوم، درست مثل همان لحظه. همان لحظه‌ی کوتاه، و این‌بار در قلبم پررنگتر از قبل بایگانی‌اش می‌کنم. که بماند، که بدانم، بودم، یک زمانی بودم، یک زمانی تجربه کردم، حتی برای اندک زمانی کوتاه...  

Continue reading