زندگی بعد از فرندز

سر جریان یادگیری زبان، یکی از دوستانم توصیه کرد که فرندز ببینم. از همان قسمت اول، فرندز یقه‌ی من را گرفت و ول نکرد! با بعضی قسمت‌هایش بسیار خندیدم و بیشتر از آن، با خیلی از لحظاتش گریه کردم. ولی نکته‌ای که می‌خواهم بگویم اینجاست که: بعد چند ماه فرندز دیدن، تصمیم گرفتم یک سریال کمدی دیگری را هم شروع کنم که هم برایم تنوع باشد و هم شاید آنها هم به یادگیری زبانم کمک کنند. سریال آشنایی با مادر و بینگ بنگ تئوری جز گزینه‌هایم بودند. بعد از دیدن اولین قسمت آشنایی با مادر، دوست نداشتم حتی قسمت بعدی را دانلود کنم! هر چند، چند قسمت دیگر به آن فرصت دادم و می‌توان گفت شاید در پنج، شش قسمت اولی که دیدم فقط یکبار خندیدم و مهمتر از آن هیچ یک از شخصیت‌ها جایی در دلم باز نکردند! خیلی به این...

Continue reading