نوشته‌های من

حتی برای اندک زمانی کوتاه 🤍

تنم گرم می‌شود،
از زمین،
از دنیا جدا می‌شوم،
درست مثل همان لحظه.

همان لحظه‌ی کوتاه،
و این‌بار در قلبم پررنگتر از قبل بایگانی‌اش می‌کنم.

که بماند،
که بدانم،
بودم،
یک زمانی بودم،
یک زمانی تجربه کردم،
حتی برای اندک زمانی کوتاه…

 

دیدگاهتان را بنویسید