نوشته‌های من

رسالتم

دست‌های آلوده به قضاوت‌های پی در پی‌ام را می‌شویم و نظاره‌گر بازی آدمها می‌شوم.

رسالتم لذت بردن در سکوت و مداومت ورزیدن به گشودگی دریچه‌ی دیدم به دنیاست.

و امید دارم به روزی که جهان، مشتاق تماشای رقص کلماتم می‌شود…

دیدگاهتان را بنویسید